Wat is Fonds Gezond Geboren?

Fonds Gezond Geboren is een gezondheidsfonds voor verloskunde met als doelstelling de kans op de geboorte van een gezond kind te vergroten door terugdringing van sterfte en ziekte vóór, tijdens en vlak na de geboorte. De Stichting Gezond Geboren is opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (Rotterdam) op 14 maart 2014.

Wie zijn de initiatiefnemers van Fonds Gezond Geboren?

Initiatiefnemers van Fonds Gezond Geboren zijn Dr. Niek Exalto en Professor Dr. Eric Steegers. Voor hen betekent de lancering van Fonds Gezond Geboren de realisatie van een jarenlange droom die ze publiekelijk verwoordden na de “mijn droom voor ons land” oproep door het Nationaal Comité Inhuldiging van Koning Willem-Alexander. De droom van deze twee ervaren gynaecologen komt voort uit een langdurige samenwerking in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. 

Wie staan achter Fonds Gezond Geboren?

Fonds Gezond Geboren wordt gedragen door de wetenschappelijke beroepsvereniging van de gynaecologen in ons land, de Nederlandse Vereniging voor Gynaecologie en Obstetrie (NVOG), door de beroepsorganisatie van en voor verloskundigen, de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en door de Vereniging van Arts-assistenten voor Gynaecologie en Obstetrie (VAGO). Vertegenwoordigers van beide organisaties hebben zitting in het bestuur van het fonds. De stichting wordt ook gesteund door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Er is een nauwe samenwerking tussen de Stichting Gezond Geboren en het College van Perinatale Zorg (CPZ) waarin alle beroepsorganisaties, die betrokken zijn bij de verloskundige zorg in Nederland, zijn vertegenwoordigd.

Waarom wordt Fonds Gezond Geboren gelanceerd?

Vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht, aangeboren afwijkingen zijn overal ter wereld een bedreiging voor een gezonde geboorte. Ook in Nederland. In Nederland worden jaarlijks zo’n 175.000 baby’s geboren. De perinatale sterfte, gerekend vanaf 22 weken zwangerschap tot 7 dagen na de geboorte, bedraagt jaarlijks circa 1400 kinderen (0,8%). Dit zijn bijna 4 baby’s per dag! De perinatale sterfte is het meetbare topje van de ijsberg. Naast deze perinatale sterfte wordt er nog een veelvoud aan baby’s geboren die het (net) wel halen maar de rest van hun leven moeten leven met een ziekte of handicap als gevolg van een niet optimaal verlopen zwangerschap en geboorte.

Een pasgeborene is bron van blijdschap en dankbaarheid, vooral bij de ouders en grootouders, maar ook bij de directe omgeving. Als het daarentegen niet goed gaat en de baby overlijdt is sprake van een ingrijpende ervaring die gepaard gaat met immens verdriet. Verdriet dat nooit meer overgaat.

Fonds Gezond Geboren doet een appèl aan alle Nederlanders: wij accepteren niet dat in ons land ongeboren en geboren baby’s onnodig overlijden of met ziekte of handicap ter wereld komen. Door meer inzet van wetenschappelijk onderzoek kan babysterfte worden teruggedrongen en zullen vele baby’s gezonder ter wereld komen.

Wanneer is Fonds Gezond Geboren gelanceerd?

Fonds Gezond Geboren is gelanceerd in februari 2015, bij de start van de 30e Negenmaandenbeurs (25 februari – 1 maart). Fonds Gezond Geboren had een stand op deze beurs in hal 8 (stand 541).

Waarom is de lancering van Fonds Gezond Geboren noodzakelijk?

Wij vinden dat de wereld van vandaag het verplicht is aan toekomstige generaties om hen de mogelijkheid te bieden om gezond geboren te worden. Alleen dan krijgt het onderwerp de aandacht die het verdient. Wij zijn ervan overtuigd dat door meer inzet van wetenschappelijk onderzoek naar babysterfte en ziekten vele baby’s gezonder ter wereld komen. Dit is niet alleen belangrijk voor deze kinderen zelf, maar ook voor de generaties daarna. Een gezonde start betekent ook dat de kans op gezondheid groter is voor de eigen kinderen en kleinkinderen. Kortom, verbetering van de kans op gezondheid door een goede start. Gezond geboren, dat gun je iedereen!

Een groot deel van het wetenschappelijk onderzoek in ons land wordt gefinancierd door gezondheidsfondsen die een beroep doen op het publiek. Er is momenteel in Nederland geen speciaal fonds dat wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de verloskunde in Nederland financiert.

Bovendien bezuinigt de overheid ook nog eens op grote schaal op wetenschappelijk onderzoek. Het wetenschappelijk onderzoek van de afdelingen Verloskunde van academische centra en andere grote ziekenhuizen die daarmee samenwerken, komt in gevaar. In de periode 2010-2016 wordt in de kabinetsplannen op jaarbasis € 700 miljoen bezuinigd op wetenschappelijk onderzoek, hetgeen ongeveer een halvering van het onderzoeksbudget van academische medische afdelingen betreft (ZonMW financiering van gezondheidsonderzoek en zorginnovatie).

Met welke organisaties is Fonds Gezond Geboren te vergelijken?

Fonds Gezond Geboren kan geplaatst worden in de categorie gezondheidsfondsen. Voorbeelden hiervan zijn KWF Kankerbestrijding, KiKa, de Nierstichting, Hartstichting en het Reumafonds. Dit type fondsen financiert met publiek geld een substantieel deel van het wetenschappelijk onderzoek naar de respectievelijke ziektes in Nederland. Zij boeken veel resultaat. Dit leidt tot verbetering van kennis en expertise van oncologen, nefrologen, cardiologen, reumatologen etc.

Volgens KWF Kankerbestrijding financiert deze organisatie ongeveer de helft van alle kankeronderzoeks-projecten door universiteiten en andere onderzoekscentra in Nederland. Als meer wetenschappelijk onderzoek gedaan kan worden op het gebied van geboortezorg zullen de gynaecologen en verloskundigen van Nederland (blijvend) gevoed worden door nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Dit heeft niet alleen grote positieve gevolgen voor de pasgeborenen zelf, het zal ook resulteren in het gezonder op de wereld komen van nieuwe generaties.

Waarom loopt Nederland m.b.t. babysterfte achter bij omringende landen?

Dat heeft mogelijk te maken met de manier waarop we de zorg verlenen, maar ook met specifieke kenmerken van de Nederlandse samenleving. Aan het eerste wordt hard gewerkt door te kijken naar verbeteringen van de zorg, zowel thuis als in de ziekenhuizen. Maar het gaat bij sterfte vrijwel altijd om baby’s met een verhoogd risico ten gevolge van ziekte.

In Nederland zijn er grote verschillen in perinatale sterfte tussen groepen van verschillende ethnische herkomst, sociaal-economische positie en woonplaats. Het optreden van vroeg-geboorte, groeivertraging in de baarmoeder, aangeboren afwijkingen en een slechte start bij de geboorte (ook wel de ‘big 4 ‘ aandoeningen genoemd) gaat in 85% van de gevallen vooraf aan perinatale sterfte. Onderzoek zal moeten uitwijzen welke factoren in Nederland relatief een grote rol spelen, wat we daaraan kunnen doen en hoe we bij die kinderen de beste zorg kunnen leveren.

Is het een internationaal probleem?

Overal in de wereld, of je nu in Afrika woont, of in Europa, komt babysterfte sterfte voor omdat sommige kinderen in de baarmoeder nu eenmaal ziek zijn. Daarom is het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het oplossen van dit wereldwijde probleem. Juist omdat wij de mogelijkheden hebben, Nederland is een welvarend land, met goede mogelijkheden voor onderzoek. Zo zijn er in Nederland 70 ziekenhuizen die samenwerken op het gebied van klinisch wetenschappelijk onderzoek in de verloskunde.  Er is ook een researchnetwerk van de verloskundigen in Nederland. We gaan dus in eerste instantie het probleem voor onze eigen kinderen en de generaties daarna oplossen, maar het draagt uiteraard ook bij aan een oplossing van de internationale problematiek.

Hoe komt het dat er nu niet genoeg gedaan wordt om sterfte van baby’s te voorkomen?

Er wordt door alle betrokkenen in de Nederlandse geboortezorg hard en goed gewerkt om ieder kind een zo goed mogelijke kans op een gezonde geboorte te geven. Geld om via wetenschappelijk onderzoek precies na te gaan wat en waar we moeten verbeteren, is onvoldoende voorhanden. Onze ambitie is om de perinatale sterfte minimaal met 50% te verminderen.

Wat is de visie van Fonds Gezond Geboren op thuisbevallen?

Fonds Gezond Geboren steunt de visie en missie van het CPZ dat -samen met alle betrokken partijen- werkt aan betere integratie van geboortezorg in Nederland. Het is met name belangrijk om ervoor te zorgen dat kinderen gezond zijn tijdens de bevalling, dan is de kans op complicaties zowel thuis als in het ziekenhuis heel erg klein. Bij zieke kinderen is er noodzaak tot intensieve zorg in het ziekenhuis, bij gezonde kinderen is deze noodzaak er niet. De focus van het fonds ligt op wetenschappelijk onderzoek om de kans op een gezonde geboorte zo groot mogelijk te maken.

Is er een samenwerking tussen Fonds Gezond Geboren en de verloskundigen van Nederland?

Ja, de KNOV, de beroepsorganisatie voor verloskundigen, steunt Fonds Gezond Geboren. Alle beroepsorganisaties in de verloskunde zijn bij het fonds betrokken. Zij zijn allemaal verenigd in het College voor Perinatale Zorg.

Hoe is de kwaliteit van het Nederlandse wetenschappelijk onderzoek voor de verloskunde?

Nederland heeft voor de verloskunde een internationaal zeer gewaardeerd en uniek onderzoeksnetwerk, het NVOG Consortium 2.0. Hierin werken gynaecologen en verloskundigen in 70 ziekenhuizen samen aan de uitvoering van verschillende onderzoeken. Hier moeten en kunnen we meer gebruik van maken om de zorg voor moeder en kind op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en de kwaliteit van de gezondheid van komende generaties te waarborgen en te bevorderen. De terugtredende overheid op het gebied van onderzoek is een grote bedreiging hiervoor.

Maken de Nederlandse gynaecologen gebruik van uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek dat in het buitenland wordt gedaan?

Uiteraard wordt al het relevante onderzoek waar ook verricht, mits gepubliceerd in de relevante vakliteratuur, verwerkt in Nederlandse richtlijnen. Soms worden uitkomsten in de zorg geïmplementeerd, soms leidt het juist weer tot vervolgonderzoek. Maar er zijn ook internationale onderzoeken, daar wordt door specialisten uit meerdere landen samengewerkt. We hebben feitelijk allemaal dezelfde problemen, hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap is overal in de wereld een probleem.

Wie bepaalt welk onderzoek?

De Wetenschappelijke Raad van Fonds Gezond Geboren is een onafhankelijk orgaan dat aanvragen voor onderzoek objectief beoordeelt en vervolgens bepaalt welke onderzoeken voor financiering in aanmerking komen. Het gaat daarbij om veelbelovende onderzoeksprojecten die passen binnen de doelstelling en de financiële mogelijkheden van het fonds. Een brede afvaardiging van de betrokken beroepsgroepen zal plaatsnemen in de wetenschappelijke raad zodat we zeker weten dat het geld goed en objectief besteed wordt.

Hoe komt het Fonds Gezond Geboren aan ideeën voor besteding?

Onderzoekers vanuit heel Nederland kunnen hun onderzoeksvoorstel bij de Wetenschappelijke Raad van de van het fonds indienen. Zo ontstaat een wetenschapsagenda, waarvoor ook andere partijen worden uitgenodigd. Denk bijvoorbeeld aan patiëntenverenigingen.

Waar wordt het geld dat Fonds Gezond Geboren gaat ophalen aan besteed?

Om de donaties zo effectief en efficiënt mogelijk te gebruiken heeft de Wetenschappelijke Raad van het Fonds Gezond Geboren ‘placentatie’ geselecteerd als onderzoeksveld met de hoogste prioriteit. Vroeggeboorte, groeivertraging in de baarmoeder en een slechte start bij de geboorte wordt meestal veroorzaakt door problemen bij de aanleg van de moederkoek (placenta).

Wetenschappelijke onderzoeksprojecten naar de aanleg en de ontwikkeling van de placenta en die gericht zijn op voorkoming van onnodige perinatale sterfte en ziekte, komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van het fonds.

Wat is een doelgarantie?

Bij een doelgarantie worden de uitgaven in overeenstemming gebracht met de bestemming die daaraan van tevoren is gegeven. Fonds Gezond Geboren geeft donateurs een doelgarantie, wat betekent dat donaties aan Fonds Gezond Geboren voor 100% ten goede komen aan wetenschappelijk onderzoek. 

Wie is verantwoordelijke voor verantwoorde besteding van donaties?

Het bestuur van het fonds is verantwoordelijk voor de gang van zaken bij het fonds en voor de verantwoorde besteding van donaties, waarbij ook de Wetenschappelijke Raad een belangrijke rol vervult.

 Het bestuur bestaat uit:

 • Dhr. Dr. N. (Niek) Exalto – voorzitter
 • Dhr. P.G.A.M. (Patrick) Mol – vice-voorzitter
 • Mw. Drs. V.L.F. (Veronique) van Dooren-Van der Werf – penningmeester
 • Dhr. Drs. H. (Harry) Visser – secretaris
 • Mw. M.L. (Marit) Merkus-Kerbert – bestuurslid marketing en communicatie
 • Mw. Dr. E. (Esteriek) de Miranda – bestuurslid

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid en biedt inzicht in de besteding van de donaties via het jaarverslag van de stichting. In dit jaarverslag staat een door een registeraccountant gecontroleerde jaarrekening, die ook op de website wordt gepubliceerd. Transparantie en verantwoording staan bij Fonds Gezond Geboren hoog in het vaandel.

Hoeveel mensen heeft Fonds Gezond Geboren in dienst?

Fonds Gezond Geboren heeft momenteel geen medewerkers in vaste dienst. Door het- onbezoldigde- bestuur, een freelance coördinator en een marketing-adviseur wordt (tegen zeer gereduceerd tarief) hard gewerkt aan een goede lancering van het fonds. Ze worden hierbij ondersteund door een freelance secretariaat en medewerkers van het NVOG. Het is -ook op langere termijn- niet de bedoeling dat het fonds veel medewerkers in dienst neemt.

De intentie is om lean & mean te blijven. Dit hangt mede samen met de visie dat het fonds niet moet gaan doen wat anderen al op goede wijze doen. Zo zijn er bijvoorbeeld al voldoende websites (van media en fabrikanten) waar zwangere vrouwen informatie kunnen krijgen over hun zwangerschap, over hoe ze voor hun baby kunnen zorgen etc. Fonds Gezond Geboren gaat geen geld investeren in een dergelijke website. Onze focus ligt op het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek. Voorlichting en educatie die daar het gevolg van is rekenen wij wel tot onze taak.

Met welke partijen werkt Fonds Gezond Geboren samen op het gebied van marketing en fondsenwerving?

Gezond Geboren is heel blij met de samenwerking met haar partners:

 • – Babypark, Europa’s grootste en goedkoopste babywinkel
 • – Negenmaandenbeurs/RAI
 • – Ouders van Nu

Babypark biedt ons promotiemiddelen en helpt ons met het bereiken van zwangere vrouwen. De Negenmaandenbeurs/RAI biedt ons standruimte op de 30e Negenmaandenbeurs (2015) Ouders van Nu geeft redactionele aandacht aan Fonds Gezond Geboren en promoties zijn in voorbereiding.

Geeft Fonds Gezond Geboren ook voorlichting over gezonde zwangerschap?

Het fonds wil de giften van donateurs goed besteden en daarom niet doen wat anderen al goed doen. Er zijn er al diverse websites met informatie over de zwangerschap. Wij volstaan met het verwijzen naar deze sites. De focus van Fonds Gezond Geboren ligt op het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek. Voorlichting en educatie die daarvan het gevolg is rekenen wij wel tot onze taak.

Kan ik donateur worden?

U bent van harte welkom om donateur te worden van Fonds Gezond Geboren. Daarmee levert u een bijdrage aan het vergroten van de kans op de geboorte van een kind door terugdringing van sterfte en ziekte vóór, tijdens en vlak na de geboorte. Daarbij ontstaan ook optimale kansen voor een goede ontwikkeling en een goede gezondheid op latere leeftijd.

Ga alstublieft naar onze donatiepagina en word donateur!

Wat doen het fonds met mijn gegevens?

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen er voor dat deze informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Onze privacyverklaring voldoen aan de AVG norm en vindt u hier:

Heeft Fonds Gezond Geboren een ANBI en CBF keurmerk?

Ja, de stichting Gezond Geboren is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit gegeven, alsmede de samenstelling van het comité van aanbeveling, geven het fonds een publieke vertrouwensbasis.

De stichting Gezond Geboren zal, zodra dit mogelijk is, het CBF keurmerk aanvragen. Dit kan nu nog niet. Een fonds moet minimaal drie jaar bestaan om dit keurmerk te kunnen aanvragen.

Welke mensen zitten in het Comité van Aanbeveling?

Fonds Gezond Geboren is er trots op dat het Comité van Aanbeveling bestaat uit: 

 • Dhr. Prof. Dr. K.H.W. (Klaas) Knot, president van de Nederlandsche Bank
 • Dhr. Prof. Dr. H.H.F. (Herman) Wijffels, econoom 
 • Dhr. Dr. G.J. (Hans) Wijers, bestuurder en voormalig minister
 • Dhr. Drs. I.J.I. (Ivo) Niehe, televisieproducent en presentator
 • Mw. C. (Claudia) de Breij, cabaretière en presentatrice
 • Mw. Mr. M.A.V.E. (Janneke) Dreesmann, bestuurder

Jaarverslag Fonds Gezond Geboren

Fonds Gezond Geboren publiceert haar jaarverslagen online. U kunt het Jaarverslag 2016 downloaden door op de link te klikken.

De missie en visie van Fonds Gezond Geboren

Bent u geïnteresseerd in de missie en visie van Fonds Gezond Geboren dan kunt u deze downloaden via de link  missie en visie

Het beleidsplan van Fonds Gezond Geboren

Het beleidsplan van Fonds Gezond Geboren kunt u downloaden via de volgende link:  beleidsplan 2016-2017