Wat is Fonds Gezond Geboren?

Fonds Gezond Geboren is een gezondheidsfonds voor verloskunde met als doelstelling de kans op de geboorte van een gezond kind te vergroten door terugdringing van sterfte en ziekte vóór, tijdens en vlak na de geboorte. Fonds Gezond Geboren is opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (Rotterdam) op 14 maart 2014.  Het is de ambitie van Fonds Gezond Geboren om het aantal baby’s dat geen gezonde start heeft in 2030 met 30% te verminderen. “Eén of twee weken langer in de baarmoeder en  één of twee ons meer gewicht bij geboorte is van ongelofelijk groot belang voor de ongeboren baby”, zegt Manon Benders, neonatoloog in het UMC Utrecht en voorzitter van de wetenschappelijke raad van Fonds Gezond Geboren.

Wie zijn de initiatiefnemers van Fonds Gezond Geboren?

Initiatiefnemers van Fonds Gezond Geboren zijn Dr. Niek Exalto en Professor Dr. Eric Steegers. Voor hen betekent de lancering van Fonds Gezond Geboren de realisatie van een jarenlange droom die ze publiekelijk verwoordden na de “mijn droom voor ons land” oproep door het Nationaal Comité Inhuldiging van Koning Willem-Alexander. De droom van deze twee ervaren gynaecologen komt voort uit een langdurige samenwerking in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam.

Wie staan achter Fonds Gezond Geboren?

Fonds Gezond Geboren wordt gedragen door de wetenschappelijke beroepsvereniging van de gynaecologen in ons land, de Nederlandse Vereniging voor Gynaecologie en Obstetrie (NVOG), door de beroepsorganisatie van en voor verloskundigen, de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en door de Vereniging van Arts-assistenten voor Gynaecologie en Obstetrie (VAGO). Vertegenwoordigers van deze organisaties hebben zitting in het bestuur van het fonds. De stichting wordt ook gesteund door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Er is een nauwe samenwerking tussen de Fonds Gezond Geboren en het College van Perinatale Zorg (CPZ) waarin alle beroepsorganisaties, die betrokken zijn bij de verloskundige zorg in Nederland, zijn vertegenwoordigd.

 

Waarom Fonds Gezond Geboren?

In Nederland overlijden 2 baby’s per dag en 10 baby’s per dag ondervinden blijvende gevolgen. Tijd voor actie! 

Elk jaar worden in Nederland zo’n 170.000 baby’s geboren, 10% van deze kinderen maakt geen goede start. Vroeggeboorte is de grootste oorzaak, maar ook aangeboren afwijkingen of een te laag geboortegewicht zorgen er voor dat 3 baby’s per dag overlijden voor, tijdens of kort na de geboorte. Het wordt tijd dat we ons in Nederland realiseren dat vroeggeboorte verreweg de grootste veroorzaker is van babysterfte in Nederland.

 

Wanneer is Fonds Gezond Geboren gelanceerd?

Fonds Gezond Geboren is gelanceerd in februari 2015, bij de start van de 30e Negenmaandenbeurs (25 februari – 1 maart). Sindsdien is Fonds Gezond Geboren jaarlijks op dit event vertegenwoordigd.

 

Waarom is Fonds Gezond Geboren noodzakelijk?

Een groot deel van het wetenschappelijk onderzoek in ons land wordt gefinancierd door gezondheidsfondsen die een beroep doen op het publiek. Fonds Gezond Geboren is het enige landelijke fonds in Nederland dat wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de verloskunde, voor tijdens en na de geboorte financiert.

 

Met welke organisaties is Fonds Gezond Geboren te vergelijken?

Fonds Gezond Geboren kan geplaatst worden in de categorie gezondheidsfondsen. Voorbeelden hiervan zijn KWF Kankerbestrijding, KiKa, de Nierstichting, Hartstichting en het Reumafonds. Dit type fondsen financiert met publiek geld een substantieel deel van het wetenschappelijk onderzoek naar de respectievelijke ziektes in Nederland. Zij boeken veel resultaat. Dit leidt tot verbetering van kennis en expertise van oncologen, nefrologen, cardiologen, reumatologen etc.

 

Waarom loopt Nederland m.b.t. babysterfte achter bij omringende landen?

Dat heeft mogelijk te maken met de manier waarop we de zorg verlenen, maar ook met specifieke kenmerken van de Nederlandse samenleving. Aan het eerste wordt hard gewerkt door te kijken naar verbeteringen van de zorg, zowel thuis als in de ziekenhuizen. Maar het gaat bij sterfte vrijwel altijd om baby’s met een verhoogd risico ten gevolge van ziekte.

In Nederland zijn er grote verschillen in perinatale sterfte tussen groepen van verschillende ethnische herkomst, sociaal-economische positie en woonplaats. Het optreden van vroeggeboorte, groeivertraging in de baarmoeder, aangeboren afwijkingen en een slechte start bij de geboorte (ook wel de ‘big 4 ‘ aandoeningen genoemd) gaat in 85% van de gevallen vooraf aan perinatale sterfte. Onderzoek zal moeten uitwijzen welke factoren in Nederland relatief een grote rol spelen, wat we daaraan kunnen doen en hoe we bij die kinderen de beste zorg kunnen leveren.

 

Is het een internationaal probleem?

Overal in de wereld, of je nu in Afrika woont, of in Europa, komt babysterfte sterfte voor omdat sommige kinderen in de baarmoeder nu eenmaal ziek zijn. Daarom is het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het oplossen van dit wereldwijde probleem. Juist omdat wij de mogelijkheden hebben. Nederland is een welvarend land, met goede mogelijkheden voor onderzoek. Zo zijn er in Nederland 70 ziekenhuizen die samenwerken op het gebied van klinisch wetenschappelijk onderzoek in de verloskunde.  Er is ook een researchnetwerk van de verloskundigen in Nederland. We gaan dus in eerste instantie het probleem voor onze eigen kinderen en de generaties daarna oplossen, maar het draagt uiteraard ook bij aan een oplossing van de internationale problematiek.

 

Hoe komt het dat er nu niet genoeg gedaan wordt om sterfte van baby’s te voorkomen?

Er wordt door alle betrokkenen in de Nederlandse geboortezorg hard en goed gewerkt om ieder kind een zo goed mogelijke kans op een gezonde geboorte te geven. Geld om via wetenschappelijk onderzoek precies na te gaan wat en waar we moeten verbeteren, is onvoldoende voorhanden. Onze ambitie is het aantal complicaties bij geboorte met 30% te verminderen. 

Wat is de visie van Fonds Gezond Geboren op thuisbevallen?

Fonds Gezond Geboren steunt de visie en missie van het CPZ dat -samen met alle betrokken partijen- werkt aan betere integratie van geboortezorg in Nederland. Het is met name belangrijk om ervoor te zorgen dat kinderen gezond zijn tijdens de bevalling, dan is de kans op complicaties zowel thuis als in het ziekenhuis heel erg klein. Bij zieke kinderen is er noodzaak tot intensieve zorg in het ziekenhuis, bij gezonde kinderen is deze noodzaak er niet. De focus van het fonds ligt op wetenschappelijk onderzoek om de kans op een gezonde geboorte zo groot mogelijk te maken.

Is er een samenwerking tussen Fonds Gezond Geboren en de verloskundigen van Nederland?

Ja, de KNOV, de beroepsorganisatie voor verloskundigen, steunt Fonds Gezond Geboren. Alle beroepsorganisaties in de verloskunde zijn bij het fonds betrokken. Zij zijn allemaal verenigd in het College voor Perinatale Zorg.

 

Hoe is de kwaliteit van het Nederlandse wetenschappelijk onderzoek voor de verloskunde?

Nederland heeft voor de verloskunde een internationaal zeer gewaardeerd en uniek onderzoeksnetwerk, het NVOG Consortium 2.0. Hierin werken gynaecologen en verloskundigen in 70 ziekenhuizen samen aan de uitvoering van verschillende onderzoeken. Hier moeten en kunnen we meer gebruik van maken om de zorg voor moeder en kind op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en de kwaliteit van de gezondheid van komende generaties te waarborgen en te bevorderen. De terugtredende overheid op het gebied van onderzoek is een grote bedreiging hiervoor.

 

Maken de Nederlandse gynaecologen gebruik van uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek dat in het buitenland wordt gedaan?

Uiteraard wordt al het relevante onderzoek waar ook verricht, mits gepubliceerd in de relevante vakliteratuur, verwerkt in Nederlandse richtlijnen. Soms worden uitkomsten in de zorg geïmplementeerd, soms leidt het juist weer tot vervolgonderzoek. Maar er zijn ook internationale onderzoeken, daar wordt door specialisten uit meerdere landen samengewerkt. We hebben feitelijk allemaal dezelfde problemen. Zo is bijvoorbeeld hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap overal in de wereld een probleem.

 

Wie bepaalt welk onderzoek?

De Wetenschappelijke Raad van Fonds Gezond Geboren is een onafhankelijk orgaan dat aanvragen voor onderzoek objectief beoordeelt en vervolgens bepaalt welke onderzoeken voor financiering in aanmerking komen. Het gaat daarbij om veelbelovende onderzoeksprojecten die passen binnen de doelstelling en de financiële mogelijkheden van het fonds. Een brede afvaardiging van de betrokken beroepsgroepen heeft zitting in de Wetenschappelijke Raad zodat we zeker weten dat het geld goed en objectief besteed wordt.

 

Hoe komt het Fonds Gezond Geboren aan ideeën voor besteding?

Onderzoekers vanuit heel Nederland kunnen hun onderzoeksvoorstel bij de Wetenschappelijke Raad van het fonds indienen. Zo ontstaat een wetenschapsagenda, waarvoor ook andere partijen worden uitgenodigd. Denk bijvoorbeeld aan patiëntenverenigingen.

Waar wordt het geld aan besteed?

Om de donaties zo effectief en efficiënt mogelijk te gebruiken heeft de Wetenschappelijke Raad van het Fonds Gezond Geboren ‘placentatie’ geselecteerd als onderzoeksveld met de hoogste prioriteit. Vroeggeboorte, groeivertraging in de baarmoeder en een slechte start bij de geboorte wordt meestal veroorzaakt door problemen bij de aanleg van de moederkoek (placenta).

Wetenschappelijke onderzoeksprojecten naar de aanleg en de ontwikkeling van de placenta en die gericht zijn op voorkoming van onnodige perinatale sterfte en ziekte, komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van het fonds.

Hoeveel geld wordt besteed aan onderzoek?

Fonds Gezond Geboren werft fondsen die ten goede komen aan wetenschappelijk onderzoek. Het gehele netto resultaat besteedt Fonds Gezond Geboren aan wetenschappelijk onderzoek. Het netto resultaat is het geld dat overblijft na aftrek van de kosten die gemaakt worden voor het werven van donateurs en de kosten van de organisatie. U vindt onze begroting hier.

Wie is verantwoordelijke voor verantwoorde besteding van donaties?

Het bestuur van het fonds is verantwoordelijk voor de gang van zaken bij het fonds en voor de verantwoorde besteding van donaties, waarbij ook de Wetenschappelijke Raad een belangrijke rol vervult.

 Het bestuur bestaat uit:

 • Dhr. G. (Gijs) den Hartog – voorzitter
 • Dhr. N.S. (Nick) Meijer RA – penningmeester
 • Dhr. Drs. H. (Harry) Visser – bestuurslid wetenschap
 • Mw. Dr. E. (Esteriek) de Miranda – bestuurslid wetenschap
 • Mw. S.J.M. (Sonja) Horsthuis – bestuurslid secretaris

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid en biedt inzicht in de besteding van de donaties via het jaarverslag van de stichting. In dit jaarverslag staat een door een registeraccountant gecontroleerde jaarrekening, die ook op de website wordt gepubliceerd. Transparantie en verantwoording staan bij Fonds Gezond Geboren hoog in het vaandel.

Hoeveel mensen heeft Fonds Gezond Geboren in dienst?

Fonds Gezond Geboren heeft momenteel geen medewerkers in vaste dienst. De intentie is om lean & mean te blijven, ook in de toekomst. Dit hangt mede samen met de visie dat het fonds niet moet gaan doen wat anderen al op goede wijze doen. Onze focus ligt op het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek. Voorlichting en educatie die daar het gevolg van is rekenen wij ook tot onze taak. Hiervoor is het soms noodzakelijk professionals in te huren die ons helpen bij oa. marketing, communicatie, websitebeheer etc.

 

Met welke partijen werkt Fonds Gezond Geboren samen op het gebied van marketing en fondsenwerving?

Gezond Geboren wordt gesteund door de volgende partners:

 • Difrax, Bambyo, HVK Stevens, Merck Serono, Johnny Joker, Babypark, 
 • Nederlandse Ver. voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
 • Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen (KNOV) 
 • College Perinatale Zorg (CPZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Stichting Hellp-syndroom
 • Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC)
 • Make a Memory, Negenmaandenbeurs 2019, Emolife

Geeft Fonds Gezond Geboren ook voorlichting over gezonde zwangerschap?

Het fonds wil de giften van donateurs goed besteden en daarom niet doen wat anderen al goed doen. Er zijn er al diverse websites met informatie over de zwangerschap. Wij volstaan met het verwijzen naar deze sites. De focus van Fonds Gezond Geboren ligt op het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek. Voorlichting en educatie die daarvan het gevolg is rekenen wij wel tot onze taak.

Kan ik donateur worden?

U bent van harte welkom om donateur te worden van Fonds Gezond Geboren. Daarmee levert u een bijdrage aan het vergroten van de kans op de geboorte van een kind door terugdringing van sterfte en ziekte vóór, tijdens en vlak na de geboorte. Daarbij ontstaan ook optimale kansen voor een goede ontwikkeling en een goede gezondheid op latere leeftijd.

Ga alstublieft naar onze donatiepagina en word donateur!

Wat doet het fonds met mijn gegevens?

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen er voor dat deze informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Onze privacyverklaring voldoen aan de AVG norm en vindt u hier:

Heeft Fonds Gezond Geboren een ANBI en CBF keurmerk?

Ja, de stichting Gezond Geboren is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan Fonds Gezond Geboren komen in aanmerking voor aftrek in het kader van de inkomstenbelasting mits de gever aan de eisen heeft voldaan die de belastingdienst hiervoor stelt. Fonds Gezond Geboren heeft medio 2018 een aanvraag ingediend voor het CBF keurmerk. 

Jaarverslag Fonds Gezond Geboren

Fonds Gezond Geboren publiceert haar jaarverslagen online. U kunt het laatste jaarverslag  downloaden door op de link te klikken.

De missie en visie van Fonds Gezond Geboren

Bent u geïnteresseerd in de missie en visie van Fonds Gezond Geboren dan kunt u deze downloaden via de link  missie en visie

Het beleidsplan van Fonds Gezond Geboren

Het beleidsplan van Fonds Gezond Geboren kunt u downloaden via de volgende link:  beleidsplan 2018-2019

Wat staat er in de statuten van uw vereniging?

De statuten van de stichting Fonds Gezond Geboren kunt u downloaden via de volgende link:  statuten

Heeft u vragen over uw donateurschap, wilt u uw gegevens wijzigen of heeft u overige vragen over Fonds Gezond Geboren?

Vul dan het contactformulier in of neem contact met ons op via info@fondsgezondgeboren.nl

Postadres
Fonds Gezond Geboren
Kruizemunt 13
4751 KW Oud Gastel

Rekeningnummer
Het rekeningnummer van Fonds Gezond Geboren:
NL06 ABNA 050.22.22.220

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) 
RSIN Nummer: 853817820